Vedtekter

Vedtekter for Madsebakken Teater

Vedtekter ble vedtatt på årsmøte 11. juni 2019.

1       Teatergruppas navn er Madsebakken Teater. Adresse følger leder.

2       Formål

Madsebakken Teater har til formål:

 • Å gi barn og ungdom, fra Madsebakken skolekrets, et teatertilbud i nærmiljøet.
 • Fremme interesse for teatervirksomhet
 • Fremme positiv sosial aktivitet

3       Medlemskap

Medlemmer tas opp etter skriftlig påmelding. Styret vurderer nye påmeldinger kontinuerlig ut fra gruppas størrelse og behov. Minst en av foreldrene må forplikte seg til å ta arbeidsoppgaver i teatergruppa. Tilbudet gjelder for elever fra 4 klasse.

Det er mulig for familier eller enkelt medlemmer å være støttemedlem i Madsebakken Teater.

Årsmøtet fastsetter strukturen rundt medlemskap.

 4       Kontingent

Årsmøtet fastsetter kontingent.

5       Styret og dets oppgaver

Teatergruppa har et styre på minst 5 medlemmer, hvorav den ene er skuespillernes representant med en vara og velges av disse.

Fast styreverv skal være leder, nestleder, kasserer og sekretær. Leder velges særskilt. Styret velges av årsmøtet. Alle valg gjelder fram til neste årsmøte. Det skal velges to vararepresentanter. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er tilstede.

Styret har til oppgave

 • Ivareta medlemmenes interesse
 • Sørge for den daglige ledelsen av teatergruppa
 • Skaffe midler til drift
 • Sette opp budsjett innen januar og et revidert budsjett til årsmøte.
 • Opptak av nye medlemmer
 • Ansvar for repertoar
 • Ansvar for gjennomføring av forestilling
 • Ansvar for PR

6       Årsmøte

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøte holdes innen 1. april hvert år. Det sendes innkalling 14 dager før årsmøte. Nytt styre tiltrer ved årsmøtets avslutning.

Årsmøtet behandler

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Revidert budsjett
 4. Valg (styre og revisor)
 5. Eventuelt andre saker som ønskes behandlet av årsmøte. Slike saker må være styre i hende senest 8 dager før årsmøte. For øvrig behandles saker styret ønsker behandlet av årsmøte.

Vedrørende stemmerett på årsmøtet:

En(1) foreldrestemme pr skuespiller.

7       Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring må være styret i hende senest 1 mnd. før årsmøte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

8       Oppløsing

Årsmøte, med 2/3 flertall, kan vedta oppløsing av teatergruppa. Teatergruppas midler (kontanter) settes i et fond som administreres av kulturkontoret i Kongsberg. Midler fra fondet kan søkes av personer som utdanner seg innenfor teater. Det oppløsende årsmøte vedtar kriterier for tildelingen.

Foreningens eiendeler tilfaller Madsebakken skole i sin helhet.